Μενού

module infoδράση κοινωνικές ομάδες

PHONES

KEP

326_ΟΑΣΑ

Κέντρο Κοινότητας

15605

KEP

EUROPE

ΕΠ 2014-2019

eBanking

Θάλασσες & Ακτές

Agri

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Θέμα Ημ/νία Αρχείο
88/2018 Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση της τιμής για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν την «Ανάθεση Υπηρεσιών Ναυαγοσωστών». 23/04/2018
87/2018 Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος που αφορά Τέλος Ακίνητης Περιουσίας. 23/04/2018
86/2018 Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωση όπου απαιτείται. 23/04/2018
85/2018 Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών ύδρευσης από χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωσή τους όπου απαιτείται. 23/04/2018
84/2018 Λήψη απόφασης έγκρισης ορθής επανάληψης της υπ΄αριθμ.405/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών ύδρευσης από χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωσή τους όπου απαιτείται». 23/04/2018
83/2018 Λήψη απόφασης περί έγκρισης των πρακτικών 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων έτους 2018. 23/04/2018
82/2018 Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης για τη χορήγηση Χρηματικού Βοηθήματος σε κάτοικο του Δήμου μας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 202 του Ν.3463/2006. 23/04/2018
81/2018 Λήψη απόφασης περί διάθεσης πίστωσης που αφορά την μετάβαση Αντιδημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ λόγω παρέλευσης οικονομικού έτους 2017. 23/04/2018
80/2018 Λήψη απόφασης περί έγκρισης δαπάνης πραγματοποίησης εκδηλώσεων εορτασμού των εθνικών επετείων και τη διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων. 23/04/2018
79/2018 Λήψη απόφασης για την παροχή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας και γάλακτος που δεν έχουν χορηγηθεί για τα έτη 2012-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.4483/2017 για τους μόνιμους, αορίστου χρόνου και μη ενεργής σχέσης εργασίας εργαζόμενους του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 97 παρ.1 του Ν.4483/31-07-2017 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄). 23/04/2018
78/2018 Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Επέκταση και αναβάθμιση του συστήματος λειτουργικής οργάνωσης και επικοινωνιακής πολιτικής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος». 23/04/2018
77/2018 Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανάθεσης της υπηρεσίας «Επισκευή βλαβών - Σύνδεση νέων παροχών δικτύου ύδρευσης» του Δήμου μας. 23/04/2018
76/2018 Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου συγκριτικού πίνακα εργασιών της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» & παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας. 23/04/2018
75/2018 Λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης νέας παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σύμβασης για την αγορά & τοποθέτηση ηλεκτρικών λεβήτων θέρμανσης οικ. τεχνολογίας στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος & στο Λύκειο Σπάτων. 23/04/2018
74/2018 Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΡ.ΜΠΕΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» κατά 5 μήνες. 23/04/2018
73/2018 Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης της σύμβασης προμήθειας ειδών αρτοποιείου για τους Παιδικούς Σταθμούς. 23/04/2018
72/2018 Λήψη απόφασης έγκρισης κατανομής ποσού 14.264,74€ από την απόδοση ποσοστού επί της είσπραξης του Δημοτικού φόρου μηνός Δεκεμβρίου 2017, στις Σχολικές Επιτροπές, σύμφωνα με την υπ΄αρ.253/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η οποία διόρθωσε την 336/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.4/2018). 23/04/2018
71/2018 Λήψη απόφασης έγκρισης κατανομής ποσού 62.955,42€ από 1η ΚΑΠ έτους 2018 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών κ.λ.π. αναγκών των σχολείων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης του Δήμου (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.3/2018). 23/04/2018
70/2018 Λήψη απόφασης περί έγκρισης παραχώρησης του κλειστού Γυμναστηρίου 1ου Γυμνασίου Σπάτων στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ». 23/04/2018
69/2018 Λήψη απόφασης περί αποδοχής παραίτησης και αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος. 23/04/2018
68/2018 Λήψη απόφασης περί αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος. 23/04/2018
67/2018 Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, οικονομικού έτους 2017 (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.6/2018). 23/04/2018
66/2018 Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, οικονομικού έτους 2017 (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.5/2018). 23/04/2018
65/2018 Λήψη απόφασης για έξοδα παράστασης των προέδρων και αντιπροέδρων διοικητικών συμβουλίων δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. 23/04/2018
64/2018 Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»” (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.10/2018). 23/04/2018
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »