Μενού

module infoδράση κοινωνικές ομάδες

PHONES

KEP

326_ΟΑΣΑ

Κέντρο Κοινότητας

15605

KEP

EUROPE

ΕΠ 2014-2019

eBanking

Θάλασσες & Ακτές

Agri

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμός Θέμα Ημ/νία Αρχείο
138/2018 Λήψη απόφασης για σύσταση παγίας προκαταβολής των Δημοτικών/τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος έτους 2018 και ορισμός υπολόγων. 24/04/2018
137/2018 Λήψη απόφασης για διάθεση πίστωσης παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.). 24/04/2018
136/2018 Λήψη απόφασης για: α) Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια – Μίσθωση φορητών & χημικών τουαλετών», β) Επιλογή τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας, γ) Έγκριση της υπ’ αριθ. 018/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας, δ) Ψήφιση πίστωσης ύψους 41.277,12€ με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.Ε. 35 24/04/2018
135/2018 Λήψη απόφασης για: α) Έγκριση δαπάνης για την υπηρεσία με τίτλο «Ανάθεση υπηρεσιών ναυαγοσωστών» β) Επιλογή τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας γ) Έγκριση της υπ’ αριθ. 25/2018 μελέτης της Δ/νσης Tεχνικών Υπηρεσιών δ) Ψήφιση πίστωσης ύψους 83.060,16 € σε βάρος των Κ.Α.Ε. 30 24/04/2018
134/2018 Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 71.643,32 € για την πληρωμή της δαπάνης ρευματοδότησης νέας παροχής & επέκτασης δημοτικού φωτισμού. 24/04/2018
133/2018 Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.728,08€ για την υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευή βλαβών – σύνδεση νέων παροχών δικτύου ύδρευσης». 24/04/2018
132/2018 Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.624,00€ για την υπηρεσία με τίτλο: «Σφράγιση ανενεργών δημοτικών υδροληψιών». 24/04/2018
131/2018 Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.875,80€ για την προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες του τμήματος υδραυλικών & αποχετευτικών έργων. 24/04/2018
130/2018 Λήψη απόφασης για έγκριση απόδοσης του υπ’ αριθμ. Α-36/2018 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής που εκδόθηκε βάσει της υπ’ αριθμ.041/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και απαλλαγής υπολόγου. 24/04/2018
129/2018 Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης ιστορικού κτιρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάτων». 24/04/2018
128/2018 Λήψη απόφασης περί έγκρισης των από 15-3-2018 και 22-3-2018 πρακτικών αξιολόγησης των προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας υπαλλήλων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος. 24/04/2018
127/2018 Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, εξαρτημάτων κ.λ.π. 24/04/2018
126/2018 Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών του ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού» που αφορά την προμήθεια ενός εκσκαφέα φορτωτή. 24/04/2018
125/2018 Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών του ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού» που αφορά την προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος περιστρεφόμενου τυμπάνου 6 Μ3. 24/04/2018
124/2018 Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών του ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού» που αφορά την προμήθεια επιβατικών οχημάτων. 24/04/2018
123/2018 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της ανώνυμης εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.». 24/04/2018
122/2018 Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη δαπάνης για αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της ανώνυμης εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.». 24/04/2018
121/2018 Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 129/2018 Απόφασης Δημάρχου που αφορά την υπόθεση των κ.κ.: 1)Γεωργίου Ψημμένου του Σπυρίδωνα, 2)Ηλία Δημογιάννη του Κωνσταντίνου, 3)Γεωργίου Χατζημανίκα του Τριαντάφυλλου και 4)Σπυρίδωνα Πετράτου του Ελευθερίου. 24/04/2018
120/2018 Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 128/2018 Απόφασης Δημάρχου που αφορά την υπόθεση των κ.κ.: 1)Πιτταρά Ταξιάρχη του Διονυσίου και 2)Αθανασίου Παπουτσή του Κωνσταντίνου. 24/04/2018
119/2018 Λήψη απόφασης για έγκριση και διάθεση πίστωσης για το ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών υποχρεώσεων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από εκκρεμείς διαγωνιστικές διαδικασίες του έτους 2017. 24/04/2018
118/2018 Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια αδρανών υλικών – σκυροδέματος – ασφαλτομίγματος και ψυχρού ασφαλτομίγματος. 24/04/2018
116/2018 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ATHENS METROPOLITAN EXPO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ». 24/04/2018
115/2018 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της εταιρείας με την επωνυμία «Κέντρο υποστήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων οργάνωσης και ενίσχυσης της αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού». 24/04/2018
114/2018 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση των κ.κ. :1.Ιωάννη Τούντα του Σωτηρίου, 2.Αναστάσιου Πρόφη του Γεωργίου, 3.Δημητρίου Μάρκου του Βασιλείου, 4.Ιωάννη Τσίκνα του Βασιλείου κ.λ.π. (σύνολο 30). 24/04/2018
113/2018 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση των κ.κ. : 1.Κωνσταντίνου Μπάτρη του Δημητρίου, 2. α)Αικατερίνης χας Αναστασίου Μαργέτη, το γένος Δημητρίου και Δάφνης Πασσά κ.λ.π. 24/04/2018
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »