Μενού

Ζωντανή Συνεδρίαση του ΔΣ

module infoδράση κοινωνικές ομάδες

PHONES

KEP

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

326_ΟΑΣΑ

Κέντρο Κοινότητας

15605

KEP

EUROPE

ΕΠ 2014-2019

eBanking

Θάλασσες & Ακτές

Agri

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμός Θέμα Ημ/νία Αρχείο
482/2019 Λήψη απόφασης περί αποδοχής ποσού 10.000,00 Ευρώ από το Δ.Α.Α. «Ελ. Βενιζέλος», για κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Κ.Η.Φ.Η. του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος. 26/02/2020
481/2019 Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο Τροφείων. 26/02/2020
480/2019 1. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη οφειλής από τους υπ’ αριθμ. 235/2011 και 617/2013 Χρηματικούς καταλόγους επιβολής προστίμου ανέγερσης και προστίμου διατήρησης αυθαιρέτου κατασκευής. 26/02/2020
479/2019 Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ’ αριθμ. 1400/2019 Χρηματικό κατάλογο είσπραξης προσκύρωσης έκτασης λόγω εκ παραδρομής χρέωσης από εξόφληση. 26/02/2020
478/2019 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων – φωτοτυπικού χαρτιού Α3 και Α4 – εποπτικού υλικού – αναλωσίμων εκτυπωτών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος & προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών για τις ανάγκες λειτουργίας του διευρυμένου κέντρου κοινότητας (κεντρική δομή και παράρτημα Ρομά) Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος». 26/02/2020
477/2019 1. Λήψη απόφασης για: α) Έγκριση της υπ’ αριθ. 129/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας για την «Προμήθεια ανταλλακτικών, επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών», β) Επιλογή τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας, γ) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης & δ) Επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης. 26/02/2020
476/2019 1. Λήψη απόφασης για παράταση της υπ’ αριθμ. πρωτ.36914/17-12-2018 σύμβασης της υπηρεσίας: «Συντήρηση – επισκευή ελαστικών οχημάτων – μηχανημάτων έργου του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος». 26/02/2020
475/2019 Λήψη απόφασης περί σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος οικονομικού έτους 2020. 26/02/2020
474/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης 3ου πρακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου διαρροών σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού στου Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος». 26/02/2020
473/2019 Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης της πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης της ιδιοκτησίας με κ.α.κ.010108 της Π.Ε. 3 της Δ.Ε. Αρτέμιδος. 26/02/2020
472/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης 4ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»” (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.73/2019). 26/02/2020
471/2019 Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης ποσού 100€ για την συμμετοχή μέλους στην Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος. 26/02/2020
470/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών ύδρευσης από χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωσης όπου απαιτείται. 26/02/2020
469/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής οφειλής από τους υπ’ αριθμ. 235/2011 και 617/2013 χρηματικούς καταλόγους επιβολής προστίμου ανέγερσης και προστίμου διατήρησης αυθαιρέτου κατασκευής. 26/02/2020
468/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη βεβαιωμένων οφειλών από εισφορά σε χρήμα από τον υπ’ αριθμ.47/2014 & 146/2015 χρηματικό κατάλογο είσπραξης, με σκοπό τον επανϋπολογισμό και επαναβεβαίωση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 20 του Ν.4315/2014. 26/02/2020
467/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη βεβαιωμένων οφειλών από εισφορά σε χρήμα από τον υπ’ αριθμ.812/2019 χρηματικό κατάλογο είσπραξης, με σκοπό τον επανϋπολογισμό και επαναβεβαίωση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 20 του Ν.4315/2014. 26/02/2020
466/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη βεβαιωμένων οφειλών από εισφορά σε χρήμα από τον υπ’ αριθμ.810/2019 χρηματικό κατάλογο είσπραξης, με σκοπό τον επανυπολογισμό και επαναβεβαίωση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 20 του Ν.4315/2014 (Αρ. Πρωτ.: 35765/29-10-2019). 26/02/2020
465/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη βεβαιωμένων οφειλών από εισφορά σε χρήμα από τον υπ’ αριθμ.810/2019 χρηματικό κατάλογο είσπραξης, με σκοπό τον επανϋπολογισμό και επαναβεβαίωση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 20 του Ν.4315/2014 (Αρ. Πρωτ.: 35763/29-10-2019). 26/02/2020
464/2019 Λήψη απόφασης για: α) Έγκριση της υπ’ αριθ. 124/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών ύδρευσης έτους 2019», β) Επιλογή τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας, γ) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης, δ) Επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης και ε) Ορισμό επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 26/02/2020
463/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής διενέργειας – αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών φορτηγών Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος». 26/02/2020
462/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών για οριστική κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Ασφάλιση οχημάτων Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος». 26/02/2020
461/2019 Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή υδραυλικού έργου απορροής ομβρίων στην περιοχή Γυαλού Σπάτων». 26/02/2020
460/2019 Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη έργων αποχέτευσης αστικών λυμάτων Νότιας Αρτέμιδας», εκτιμώμενης αξίας 1.050.799,28 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). 26/02/2020
459/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 38487/18-11-2019 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης με θέμα: «Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με την προσκύρωση τμήματος στο οικόπεδο με κ.α.κ. 014105 στο Ο.Τ. 141 της 3ης Π.Ε.». 26/02/2020
458/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 38512/18-11-2019 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης με θέμα: «Ορισμός δικηγόρου για καταβολή αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό για τις ιδιοκτησίες με κ.α.κ. 028117 & 028106». 26/02/2020
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »