Μενού

Ζωντανή Συνεδρίαση του ΔΣ

module infoδράση κοινωνικές ομάδες

PHONES

KEP

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

326_ΟΑΣΑ

Κέντρο Κοινότητας

15605

KEP

EUROPE

ΕΠ 2014-2019

eBanking

Θάλασσες & Ακτές

Agri

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμός Θέμα Ημ/νία Αρχείο
457/2019 Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων για τις υπ’ αριθμ. 934/2018 και υπ’ αριθμ. 10402/2019 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 26/02/2020
456/2019 Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων για την υπ’ αριθμ. 14719/2019 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 26/02/2020
455/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 22/05/2017 προσφυγής (Αρ. εισαγωγής ΠΡ5269/25-5-2017). 26/02/2020
454/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 24/09/2019 αγωγής (Γ.Α.Κ. 5080/2019). 26/02/2020
453/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 30/5/2019 έφεσης (Αρ. εισαγωγής ΕΦ1475/31-5-2019). 26/02/2020
452/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 20/10/2019 αγωγής (Γ.Α.Κ. 94487/2019) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 26/02/2020
451/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της υπ΄αριθμ. 12909/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 26/02/2020
450/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της προσφυγής (αριθμ. εισαγωγής ΠΡ 1438/23-04-2012). 26/02/2020
449/2019 Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 630/2019 Απόφασης Δημάρχου. 26/02/2020
448/2019 Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 621/2019 Απόφασης Δημάρχου. 26/02/2020
446/2019 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού. 26/02/2020
445/2019 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των συντελεστών τελών ύδρευσης για το οικ. έτος 2020. 26/02/2020
444/2019 Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων. 26/02/2020
443/2019 Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη τελών κοιμητηρίων. 26/02/2020
442/2019 Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση για το έτος 2020. 26/02/2020
441/2019 Λήψη απόφασης περί καθορισμού τέλους χρήσης των θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντινών και στάσιμων μικροπωλητών) για το έτος 2020. 26/02/2020
440/2019 Λήψη απόφασης περί καθορισμού τέλους διαφήμισης οικ. έτους 2020. 26/02/2020
439/2019 Λήψη απόφασης περί επιβολής τέλους χρήσης χώρου κατάληψης περιπτέρων βάσει του άρθρου 76 ν.4257/2014. 26/02/2020
438/2019 Λήψη απόφασης περί καθορισμού του τέλους στάθμευσης ζωήλατων οχημάτων οικ. έτους 2020. 26/02/2020
437/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης Τ.Π.Ε. έτους 2019. 26/02/2020
436/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 39440/26-11-2019 έγγραφο της Δ/νσης Εσόδων και Περιουσίας με θέμα: «Απάντηση σχετικά με τη ζητούμενη ενημέρωση για ακίνητο ιδιοκτησίας Δήμου με ΚΑΕΚ 051338011060. 26/02/2020
435/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 265,00€ για την έκδοση κτηματολογικών φύλλων. 26/02/2020
434/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης τριμηνιαίας έκθεσης, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων – Ισολογισμού 3ου Τριμήνου 2019. 26/02/2020
433/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού τριμελούς οργάνου για την αξιολόγηση των προσφορών με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία «Κατεπείγουσα αποκατάσταση βλάβης ύδρευσης επί του ρέματος Πικερμίου». 26/02/2020
432/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού – εξαρτημάτων κλπ. 26/02/2020
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »