Μενού

Ζωντανή Συνεδρίαση του ΔΣ

module infoδράση κοινωνικές ομάδες

PHONES

KEP

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

326_ΟΑΣΑ

Κέντρο Κοινότητας

15605

KEP

EUROPE

ΕΠ 2014-2019

eBanking

Θάλασσες & Ακτές

Agri

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμός Θέμα Ημ/νία Αρχείο
406/2019 Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης για τη χορήγηση σε κατοίκους του Δήμου μας ειδών διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 37 του Ν.3801/2009. 26/02/2020
405/2019 Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης για τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 202 του Ν.3463/2006. 26/02/2020
404/2019 Λήψη απόφασης για τη ματαίωση και κήρυξη άγονης της διαγωνιστικής διαδικασίας για το άρθρο 22 της ομάδας Β και το άρθρο 4 της ομάδας Α του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο Α. «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου τύπου εκσκαφέων – φορτωτών και σαρώθρων» και Β. «Συντήρηση και επισκευή μηχανικών μερών (πλαισίων)των οχημάτων», λόγω μη υποβολής προσφοράς και την έγκριση κατόπιν της αριθ. Δ105/2019 σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., της προσφυγής στη διαδικ 26/02/2020
403/2019 Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη έργων αποχέτευσης αστικών λυμάτων Νότιας Αρτέμιδας», εκτιμώμενης αξίας 1.050.799,28 € (πλέον Φ.Π.Α.). 26/02/2020
402/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη των πρακτικών (1 & 2) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Μελέτη Πληροφορικής 2019 – Προμήθεια HARDWARE – Προμήθεια δικτυακών υλικών ανταλλακτικών Η/Υ – Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού – Προμήθεια λογισμικού υπηρεσιών του Δήμου», κατόπιν του από 21-10-2019 εγγράφου της επιτροπής διαγωνισμού. 26/02/2020
401/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων – φωτοτυπικού χαρτιού Α3 και Α4 – εποπτικού υλικού – αναλωσίμων εκτυπωτών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος & προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών για τις ανάγκες λειτουργίας του διευρυμένου κέντρου κοινότητας (κεντρική δομή και παράρτημα Ρομά) Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος». 26/02/2020
400/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος. 26/02/2020
399/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσφορών του ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια αδρανών υλικών, προμήθεια σκυρο-δέματος, προμήθεια ασφαλτομίγματος, προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος». 26/02/2020
398/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ου πρακτικού προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου διαρροών σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος. 26/02/2020
397/2019 Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη οφειλής από χρηματικούς καταλόγους ανείσπρακτων δημοτικών τελών Τ.Α.Π./Δ.Τ.-Δ.Φ. ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων καθώς και επαναβεβαίωση όπου απαιτείται (Αρ. Πρωτ. 34210/11-10-2019). 26/02/2020
396/2019 Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη οφειλής από χρηματικούς καταλόγους ανείσπρακτων δημοτικών τελών Τ.Α.Π./Δ.Τ.-Δ.Φ. ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων καθώς και επαναβεβαίωση όπου απαιτείται (Αρ. Πρωτ. 34208 /11-10-2019). 26/02/2020
395/2019 Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη οφειλής από τον υπ’ αριθμ.1036/2013 χρηματικό κατάλογο Δημοτικών Τελών, λόγω μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 26/02/2020
394/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών κοιμητηρίων Δ.Ε. Αρτέμιδος. 26/02/2020
393/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 34260/11-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης με θέμα: «Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με την προσκύρωση τμήματος στο οικόπεδο με κ.α.κ. 022643 στο Ο.Τ. 28 της 3ης Π.Ε.». 26/02/2020
392/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 2/11/2010 προσφυγής (ΠΡ6158/3-11-2010). 26/02/2020
391/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου που αφορά την υπόθεση της υπ΄αριθμ. 10983/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 26/02/2020
390/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης εξωδικαστικού συμβιβμασμού λόγω μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα για την ιδιοκτησία με κ.α.κ.020517 στο Ο.Τ.5 της 3ης Π.Ε. της Δ.Ε. Αρτέμιδος. 26/02/2020
389/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης του από 29/10/2019 πρακτικού οριστικής κατακύρωσης για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κοινωνικών δομών». 26/02/2020
388/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση του κ. Μακρή Γεωργίου του Ιωάννη. 26/02/2020
387/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κοινωνικών δομών». 26/02/2020
386/2019 Λήψη απόφασης για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ Ν.4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την ανάθεση υπηρεσιών «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ». 26/02/2020
385/2019 Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση της πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό για την ιδιοκτησία με κ.α.κ.0112094 & 0112096 στο Επιχειρηματικό Πάρκο «Πέτρα Γυαλού – Βούλια – Προκαλήσι». 26/02/2020
384/2019 Λήψη απόφασης για την εξειδίκευσης της πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό για την ιδιοκτησία με κ.α.κ.0103076 στο Ο.Τ. Δ239 Π.Ε. 1-4 (Μυκηναϊκοί Τάφοι). 26/02/2020
383/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης εξωδικαστικού συμβιβασμού για καταβολή αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.α.κ.043706 στο Ο.Τ. 437 της 3ης Π.Ε. της Δ.Ε. Αρτέμιδος. 26/02/2020
382/2019 Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΑΛΟΥ ΣΠΑΤΩΝ». 26/02/2020
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »