Μενού

Ζωντανή Συνεδρίαση του ΔΣ

module infoδράση κοινωνικές ομάδες

PHONES

KEP

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

326_ΟΑΣΑ

Κέντρο Κοινότητας

15605

KEP

EUROPE

ΕΠ 2014-2019

eBanking

Θάλασσες & Ακτές

Agri

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμός Θέμα Ημ/νία Αρχείο
332/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης Τ.Π.Ε. έτους 2019. 20/02/2020
331/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσφορών του ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2019-2020». 20/02/2020
330/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ 19/02/2020
329/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ 19/02/2020
328/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης οικονομικών στοιχείων του Δήμου Σπάτων 19/02/2020
327/2019 Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης της πίστωσης για τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 202 του Ν.3463/2006. 19/02/2020
326/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης εξωδικαστικού συμβιβασμού για μεταβίβαση προσκυρωτέου τμήματος στην ιδιοκτησία με κ.α.κ.043305 στο Ο.Τ. 433 της 3ης Π.Ε. της Δ.Ε. Αρτέμιδος. 19/02/2020
325/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης εξωδικαστικού συμβιβασμού για μεταβίβαση προσκυρωτέου τμήματος στην ιδιοκτησία με κ.α.κ.021905 στο Ο.Τ. 423 της 5ης Π.Ε. της Δ.Ε. Αρτέμιδος. 19/02/2020
324/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης εξωδικαστικού συμβιβασμού για μεταβίβαση προσκυρωτέου τμήματος στην ιδιοκτησία με κ.α.κ.050208 στο Ο.Τ. 502 της 3ης Π.Ε. της Δ.Ε. Αρτέμιδος. 19/02/2020
323/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης εξωδικαστικού συμβιβασμού για καταβολή αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.α.κ.021416 στο Ο.Τ. 306 της 5ης Π.Ε. της Δ.Ε. Αρτέμιδος. 19/02/2020
322/2019 Λήψη απόφασης για: α)Έγκριση της υπ’ αριθμ. 104/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων – φωτοτυπικού χαρτιού Α3 και Α4 – εποπτικού υλικού – αναλωσίμων εκτυπωτών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος & προμήθεια γραφικής & λοιπών υλικών για τις ανάγκες λειτουργίας του διευρυμένου κέντρου κοινότητας (κεντρική δομή και παράρτημα Ρομά) Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος», β)Επιλογή τρόπου εκτέλεσης της προμ 19/02/2020
321/2019 Λήψη απόφασης για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για το άρθρο 9. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ της με αριθ. 43/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης που αφορά την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ». 19/02/2020
320/2019 Λήψη απόφασης για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τα είδη με αύξοντα αριθμό 8, 16, 25, 30, 32 και 33 της με αριθ. 114/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορά την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Υπαλλήλων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος έτους 2018». 19/02/2020
319/2019 Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων διακήρυξης συλλογής και απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος. 19/02/2020
318/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών ύδρευσης από χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωσης όπου απαιτείται. 19/02/2020
317/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών του υπόχρεου Α.Κ. του Μ. 19/02/2020
316/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο παραβάσεων ΚΟΚ 19/02/2020
315/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης ολικής διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής (Α.Π.: 31363/18-9-19). 19/02/2020
314/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών (Α.Π.: 29613/5-9-19). 19/02/2020
313/2019 Λήψη απόφασης για προέλεγχο ισολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος. 19/02/2020
312/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού κατακύρωσης σχετικά με τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύμβαση υπηρεσιών: «Α)Αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος & Β)Προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος (prepaid) για την αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας». 19/02/2020
311/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου & 2ου πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Μελέτη Πληροφορικής 2019 – Προμήθεια HARDWARE – Προμήθεια δικτυακών υλικών ανταλλακτικών Η/Υ – Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού – Προμήθεια λογισμικού υπηρεσιών του Δήμου». 19/02/2020
310/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης 3ου πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας υπαλλήλων έτους 2018. 19/02/2020
309/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης 3ου πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών σήμανσης. 19/02/2020
308/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου διαρροών σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος. 19/02/2020
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »