Μενού

Ζωντανή Συνεδρίαση του ΔΣ

module infoδράση κοινωνικές ομάδες

PHONES

KEP

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

326_ΟΑΣΑ

Κέντρο Κοινότητας

15605

KEP

EUROPE

ΕΠ 2014-2019

eBanking

Θάλασσες & Ακτές

Agri

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμός Θέμα Ημ/νία Αρχείο
18/2020 Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικών (1ου & 2ου) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης Κοινωνικών Δομών Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος». 26/02/2020
17/2020 Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπών για την παρακολούθηση – παραλαβή συμβάσεων προμηθειών και την παραλαβή συμβάσεων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11 του Ν.4412/2016. 26/02/2020
16/2020 Λήψη απόφασης περί συγκρότησης γνωμοδοτικών οργάνων για τη διενέργεια σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016. 26/02/2020
15/2020 Λήψη απόφασης περί συγκρότησης τριμελούς οργάνου του άρθρου 32 Α του Ν.4412/2016. 26/02/2020
14/2020 Λήψη απόφασης για την έγκριση της επιτροπής διαγωνισμού του δημοπρατούμενου έργου: «Αποκατάσταση Ιστορικού κτιρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάτων». 26/02/2020
13/2020 Λήψη απόφασης για την έγκριση της επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή φρεατίων ύδρευσης». 26/02/2020
12/2020 5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 3ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»” (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.67/2019). 26/02/2020
11/2020 Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθμ. 1462/2019 Απόφαση της Α.Ε.Π.Π. (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών). 26/02/2020
10/2020 Λήψη απόφασης για την υπόθεση της ασκηθείσας από 25/11/2018 με ΓΑΚ 11265/2018 και ΕΑΚ 863/2018 αίτησής του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος. 26/02/2020
009/2020 Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων για την υπ’ αριθμ. 16196/2019 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 26/02/2020
008/2020 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της υπ΄αριθμ. 84/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Κρωπίας. 26/02/2020
007/2020 Λήψη απόφασης περί έγκρισης οικονομικών στοιχείων του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου & Νοεμβρίου 2019. 26/02/2020
006/2020 Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο παραβάσεων ΚΟΚ. 26/02/2020
005/2020 Λήψη απόφασης περί έγκρισης πίνακα ωριαίας αποζημίωσης οχημάτων και μηχανημάτων για την αντιμετώπιση φυσικών & τεχνολογικών καταστροφών και έγκριση υποδείγματος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 26/02/2020
004/2020 Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: «Πράξη Εφαρμογής σε Πολεοδομικές Ενότητες του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος». 26/02/2020
003/2020 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της υπ’ αριθμ. ΑΝ65/2019 αίτησης αναστολής εκτέλεσης. 26/02/2020
002/2020 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 37125/12-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου. 26/02/2020
001/2020 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της υπ’ αριθμ. 4377/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 26/02/2020
540/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης απόδοσης του υπ΄αριθ. Β-1934/2019 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής που εκδόθηκε βάσει της υπ’ αριθμ.435/19 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και απαλλαγής υπολόγου. 26/02/2020
539/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 18/12/2019 αίτησης (Γ.Α.Κ. 111725/2019). 26/02/2020
538/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 29/07/2019 αίτησης (Γ.Α.Κ. 7466/2019). 26/02/2020
537/2019 Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων για την υπόθεση της υπ’ αριθμ. 10695/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 26/02/2020
536/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 29/07/2019 αίτησης (Γ.Α.Κ. 7549/2019). 26/02/2020
535/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 05/11/2019 αίτησης (Γ.Α.Κ. 96604/2019). 26/02/2020
534/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της προσφυγής (Αρ. εισαγωγής ΠΡ2320/09-05-2012). 26/02/2020
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »