Μενού

Ζωντανή Συνεδρίαση του ΔΣ

module infoδράση κοινωνικές ομάδες

PHONES

KEP

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

326_ΟΑΣΑ

Κέντρο Κοινότητας

15605

KEP

EUROPE

ΕΠ 2014-2019

eBanking

Θάλασσες & Ακτές

Agri

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμός Θέμα Ημ/νία Αρχείο
533/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 29/07/2019 αίτησης (Γ.Α.Κ. 7469/2019). 26/02/2020
532/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 25/11/2019 αγωγής (Γ.Α.Κ. 106414/2019) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 26/02/2020
531/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 31/07/2019 αίτησης (Γ.Α.Κ. 7516/2019). 26/02/2020
530/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 40895/06-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης με θέμα: «Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με την προσκύρωση τμήματος στο οικόπεδο με κ.α.κ. 020925 στο Ο.Τ. 312 της 5ης Π.Ε.». 26/02/2020
529/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 41859/12-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου. 26/02/2020
528/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 41747/12-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου. 26/02/2020
527/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 41449/11-12-2019 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων της Δ/νσης Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου. 26/02/2020
526/2019 Λήψη απόφασης για τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση που αφορά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 36842/5-11-2019 αίτηση πολίτη. 26/02/2020
525/2019 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. πρωτ. 11849/10-04-2019 γνωμοδότησης δικηγόρου. 26/02/2020
524/2019 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8683/29-3-2018 γνωμοδότησης δικηγόρου. 26/02/2020
523/2019 Λήψη απόφασης για έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού για μεταβίβαση προσκυρωτέου τμήματος στην ιδιοκτησία με κ.α.κ.014105 στο Ο.Τ. 141 της 3ης Π.Ε. της Δ.Ε. Αρτέμιδος. 26/02/2020
522/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης εξωδικαστικού συμβιβασμού για καταβολή αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.α.κ.013406 της Π.Ε. 3 της Δ.Ε. Αρτέμιδος. 26/02/2020
521/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης εξωδικαστικού συμβιβασμού για καταβολή αποζημίωσης για τις αρχικές ιδιοκτησίες με κ.α.κ.028117 & 028106 της Π.Ε. 3 της Δ.Ε. Αρτέμιδος. 26/02/2020
520/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης εξωδικαστικού συμβιβασμού για καταβολή αποζημίωσης για την αρχική ιδιοκτησία με κ.α.κ.098502 της Δ.Ε. Αρτέμιδος. 26/02/2020
519/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αρ. 42342/17-12-2019 Ιδιωτικού Συμφωνητικού για την καταβολή αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.α.κ. 010108 της Π.Ε.3 της Δ.Ε. Αρτέμιδος. 26/02/2020
518/2019 Λήψη απόφασης για την απόδοση παγίας προκαταβολής έτους 2019 και απαλλαγής υπολόγου. 26/02/2020
517/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ για το έργο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ». 26/02/2020
516/2019 Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» κατά 3 μήνες. 26/02/2020
515/2019 Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» κατά 3 μήνες. 26/02/2020
514/2019 Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ» 26/02/2020
513/2019 Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης προθεσμίας της πράξης «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)». 26/02/2020
512/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη βεβαιωμένων οφειλών ύδρευσης από χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωσης όπου απαιτείται (Αρ. πρωτ. 42734/19-12-2019). 26/02/2020
511/2019 Λήψη απόφασης για την συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 470/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτορπής με θέμα: «Έγκριση διαγραφής ή μη βεβαιωμένων οφειλών ύδρευσης από χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωσης όπου απαιτείται». 26/02/2020
510/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη οφειλής από χρηματικούς καταλόγους τελών καθαριότητας χωρίς ρεύμα παρελθόντων ετών μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων καθώς και επαναβεβαίωση όπου απαιτείται. 26/02/2020
509/2019 Λήψη απόφασης για: α) Έγκριση της υπ’ αριθ. 133/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Κοινωνικών Δομών Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος», β) Επιλογή τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας, γ) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης και δ) Επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης. 26/02/2020
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »