Μενού

Ζωντανή Συνεδρίαση του ΔΣ

module infoδράση κοινωνικές ομάδες

PHONES

KEP

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

326_ΟΑΣΑ

Κέντρο Κοινότητας

15605

KEP

EUROPE

ΕΠ 2014-2019

eBanking

Θάλασσες & Ακτές

Agri

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμός Θέμα Ημ/νία Αρχείο
507/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για το άρθρο 22 της ομάδας Β και το άρθρο 4 της ομάδας Α των υπ’ αριθμ. 60/2018 και 31/2018 μελετών της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την υπηρεσία: Α. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΩΝ» και Β. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΚΩΝ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΤΩΝ ΟΧΗ 26/02/2020
506/2019 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών με τη διαδικασία της πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τα είδη με αύξοντα αριθμό 8, 16, 25, 30, 32 και 33 της υπ’ αριθμ. 114/2018 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορά την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας υπαλλήλων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος έτους 2018. 26/02/2020
505/2019 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ου πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού – εξαρτημάτων κλπ. 26/02/2020
504/2019 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ισολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»” (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.59/2019). 26/02/2020
503/2019 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ισολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»” (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.58/2019). 26/02/2020
502/2019 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ισολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»” (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.57/2019). 26/02/2020
501/2019 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 5ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»” (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.81/2019). 26/02/2020
500/2019 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»” οικονομικού έτους 2020 (αρ. απόφ. Ν.Π.Δ.Δ. 79/2019). 26/02/2020
499/2019 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία ’’Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»’’ οικονομικού έτους 2020 (αρ. απόφ. Ν.Π.Δ.Δ.71/2019). 26/02/2020
498/2019 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, με την επωνυμία α)Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» & β)Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» οικονομικού έτους 2020. 26/02/2020
497/2019 1. Λήψη απόφασης για: α)Έγκριση της υπ’ αριθμ.135/2019 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών β)Κατάρτιση των όρων διακήρυξης του μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου : «Επισκευή αύλειων χώρων σχολείων Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος» και γ)Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού για την δημοπρασία του έργου. 2. 26/02/2020
496/2019 Λήψη απόφασης για: α) Έγκριση της υπ’ αριθ. 121/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού», β) Επιλογή τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας, γ) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης και δ) Επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης. 26/02/2020
495/2019 Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων για την υπ’ αριθμ. 14675/2019 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 26/02/2020
494/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της αγωγής (αριθμ. εισαγωγής ΑΓ8038/25-07-2017). 26/02/2020
493/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της αγωγής (αριθμ. εισαγωγής ΑΓ3494/11-04-2017). 26/02/2020
492/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της προσφυγής (αριθμ. εισαγωγής ΠΡ1881/14-06-2012). 26/02/2020
491/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 05/11/2019 αγωγής (Γ.Α.Κ. 96865/2019). 26/02/2020
490/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 15/10/2019 αγωγής (Γ.Α.Κ. 102001/2019) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 26/02/2020
489/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 08/11/2017 αίτησης (Γ.Α.Κ. 8943/2017). 26/02/2020
488/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 22/10/2019 αίτησης αναστολής (Γ.Α.Κ. 5720/2019). 26/02/2020
487/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 4/6/2017 προσφυγής (ΠΡ7124/04-07-2017). 26/02/2020
486/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της υπ΄αριθμ. 9330/2019 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 26/02/2020
485/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 18/10/2019 αίτησης (Γ.Α.Κ. 99759/2019). 26/02/2020
484/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 15/05/2019 αίτησης ακύρωσης (ΑΚ792/23-05-2019). 26/02/2020
483/2019 1. «Λήψη απόφασης περί διενέργειας ηλεκτρονικού, δημόσιου, ανοικτού διαγωνισμού για την κατασκευή του χρηματοδοτούμενου έργου «Αποκατάσταση Ιστορικού κτιρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάτων» (κωδ. ΟΠΣ 5021472), κατάρτισης και σύνταξης των όρων διακήρυξης». 26/02/2020
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »