Μενού

Ζωντανή Συνεδρίαση του ΔΣ

module infoδράση κοινωνικές ομάδες

PHONES

KEP

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

326_ΟΑΣΑ

Κέντρο Κοινότητας

15605

KEP

EUROPE

ΕΠ 2014-2019

eBanking

Θάλασσες & Ακτές

Agri

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

Προκήρυξη μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, με πάγια αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Σπάτων – ΑρτέμιδοςPrint


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σπάτα, 20 / 02 /2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Αριθ. Πρωτ. 4685

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                                   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση      :  Δημ. Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου

                           Σπάτα Αττικής  

Τ.Κ.                  : 19004                                      

Πληροφορίες : Β. Αγγέλου

Τηλ. Επικ.        : 213 2007379

Fax                   : 210 6633311

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος, έχοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες για την εξυπηρέτηση των νομικών, δικαστικών και εξωδικαστικών υποθέσεών του, προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, με πάγια αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος.

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4194/13 (ΦΕΚ 208Α’) «Κώδικας Δικηγόρων», όπως ισχύει.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο της έδρας του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, αίτηση συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

α) Φωτοτυπία δύο όψεων Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

β) Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α’,

γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης,

δ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί για τα εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Ν.3584/2007 και στο άρθρο 26 του Κώδικα των Δικηγόρων (Ν.3026/1954), δεν είναι υπόδικος για τα παραπάνω εγκλήματα, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

ε) Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Ειδικά οι τίτλοι της αλλοδαπής, θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο προς τούτο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).

στ) Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος της αρχικής εγγραφής του υποψήφιου στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ότι δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά, και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.

ε) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχει κώλυμα διορισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 17 του Ν.3584/2007.

στ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι, ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του, αποκλειστικά ή συστηματικά με αμοιβή κατά υπόθεση, σε άλλο νομικό πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα και δεν λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή από νομικό πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα.

ζ) Βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα για την επιστημονική και επαγγελματική του δράση.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος, Δημ. Χρ. Μπέκα και Βασ. Παύλου,                     Τ.Κ. 190 04, απευθύνοντάς τη στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, υπόψιν κ. Μπούρδη Δημητρίου (τηλ. επικ. 2132007366).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

Συνημμένα: To αναλυτικό κείμενο της προκήρυξης.