Σχολικές Επιτροπές

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ − ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

Με απόφαση του ΔΣ του Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδας συστάθηκε νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδας, με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Σπάτων − Αρτέμιδας» και συμπεριλαμβάνει τα σχολεία: 1ο Νηπιαγωγείο, 2ο Νηπιαγωγείο, 3ο Νηπιαγωγείο, 4ο Νηπιαγωγείο, 1ο Δημοτικό Σχολείο, 2ο Δημοτικό Σχολείο και 3ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων και 1ο Νηπιαγωγείο, 2ο Νηπιαγωγείο, 3ο Νηπιαγωγείο, 4ο Νηπιαγωγείο, 5ο Νηπιαγωγείο, 1ο Δημοτικό Σχολείο, 2ο Δημοτικό Σχολείο, 3ο Δημοτικό Σχολείο, 4ο Δημοτικό Σχολείο, 5ο Δημοτικό Σχολείο, 6ο Δημοτικό Σχολείο και 7ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδας.

Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.

Το νέο Νομικό Πρόσωπο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, ως εξής: − Έξι (6) αιρετούς με τους αναπληρωτές τους, στους οποίους περιλαμβάνονται, ο Δήμαρχος, Δημοτικοί σύμβουλοι και σύμβουλοι Δημοτικών Κοινοτήτων, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους, δημότες ή κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν ορισθεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι, δημότες ή κάτοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία. (παρ.16 του άρθρου 20 του Ν.3731/08, ΦΕΚ−263 Α/23−12−08).

− Τρεις (3) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τους αναπληρωτές τους

− Έναν (1) εκπρόσωπο της αντίστοιχης ένωσης γονέων και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τον αναπληρωτή του  

− Έναν (1) δημότη ή κάτοικο με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης με τον αναπληρωτή του. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.
Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ. είναι: α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ, β) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου και ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης, γ) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας, δ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, ε) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, στ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή, Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στο νομικό πρόσωπο.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ − ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ.
Με απόφαση του ΔΣ του Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος συστάθηκε νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την επωνυμία  «Σχολική Επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Σπάτων − Αρτέμιδος».
Το συγκεκριμένο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση του Γυμνασίου και Λυκείου Σπάτων και 1ου Γυμνασίου, 2ου Γυμνασίου και Λυκείου Αρτέμιδας.
Σκοπός της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου. Το νέο Νομικό Πρόσωπο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, ως εξής:

− Έξι (6) αιρετούς με τους αναπληρωτές τους, στους οποίους περιλαμβάνονται, ο Δήμαρχος, Δημοτικοί σύμβουλοι και σύμβουλοι Δημοτικών Κοινοτήτων, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Σε περίπτωση που η μειο ψηφία δεν ορίσει συμβούλους, δημότες ή κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν ορισθεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι, δημότες ή κάτοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία, (παρ.16 του άρθρου 20 του Ν.3731/08, ΦΕΚ−263 Α/23−12−08)

− Δύο (2) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης − Έναν (1) εκπρόσωπο της αντίστοιχης ένωσης γονέων και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τον αναπληρωτή του

− Έναν (1) εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας

− Έναν (1) δημότη ή κάτοικο με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης με τον αναπληρωτή του.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και  λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.
Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ. είναι: α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ, β) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου και έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή αυτής γ) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας, δ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, ε) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, στ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
 

ΜΕΛΗ Δ.Σ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ   ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Μάρκου Δημήτριος Πρόεδρος  
    Αντιπρόεδρος Φακής Νικόλαος
Πανούσης Ευάγγελος   Κατσούλης Πέτρος
Σερέτης Χρήστος   Νομικός Αντώνιος
Μπασινάς Ιωάννης   Παραχεράκης Ιωάννης
Νιαστής Κωνσταντίνος   Τούντας Αντώνιος
Κατής Στέφανος   Φίλιππος Αργυρός
Στουρνάρα Μαρία   Βαρουτέλη Ροζίνα
Βατούγιος Συμεών   Γκέλιας Δονάτος
Παπαναστασίου Μαρία   Φιλίνη - Πρίτσα Έλενα
Αυγελή Βαρβάρα   Ζερβάκης Δημήτριο

 

ΜΕΛΗ Δ.Σ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κατραμάδος Σταύρος - Πρόεδρος
Ιωαννίδου Σπυριδούλα - Αντιπρόεδρος
                           Μέλη Επιτοπής - Αναπληρωματικά Μέλη Επιτροπής

Ζώης Βασίλειος

Σύμβουλος Κοινότητας Αρτέμιδος

Σερέτης Χρήστος

Δημοτικός σύμβουλος

Μαργέτης Αθανάσιος

 Σύμβουλος Κοινότητας Σπάτων-Λούτσας 

Τούντας Αντώνιος

Δημοτικός σύμβουλος

Λάμπρου Παναγιώτης

Δημοτικός σύμβουλος

Παραχεράκης Ιωάννης

Δημοτικός σύμβουλος

Πάσχος Γεώργιος

Δημοτικός σύμβουλος

Μπέκας Γεώργιος

Δημοτικός σύμβουλος

Αργυρός Φίλιππος

Δημοτικός σύμβουλος

Κατής Στέφανος

Δημοτικός σύμβουλος

Ροζάνης Δημήτριος

Δ/ντής Λυκείου Σπάτων

Δημαράς Παναγιώτης

Δ/ντής Γυμνασίου Σπάτων   

Στεφανόπουλος Βασίλειος

Δ/ντής 2ου Λυκείου Αρτέμιδος  

Χαρμάνη Μαρία

Δ/ντρια <sup>1ου</sup> Γυμνασίου Αρτέμιδος  

Νικολαίδης Νικόαλος

Εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου

<sup>Πετλάκης Γεώργιος</sup>

Άνδροβικ Βαγγέλης πρόεδρος 15-μελούς συμβουλίου

1ου Γενικού Λυκείου Σπάτων

Σελαμαι Ντίνο μέλος15-μελούς συμβουλίου
1ου Γενικού Λυκείου Σπάτων

Κατραμάδος Σταύρος

Δημότης

Κατάνιας Παύλος

Δημότης